Overzicht digitale dienstverlening

Adreswijziging

Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst burgerzaken van uw nieuwe stad of gemeente. Maar ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet u dit aangeven.

Afschrift van akte van naamsverandering

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van naamsverandering aanvragen.

Afschrift van echtscheidingsakte

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Afschrift van geboorteakte

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Afschrift van huwelijksakte

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken.

Afschrift van overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. De akte wordt opgemaakt in de plaats van overlijden.

Attest van gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

Attest van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Attest van nationaliteit

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Attest van woonst

Een attest van woonplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Buitenlandse overlijdensakte erkennen

U laat de buitenlandse overlijdensakte het best overschrijven in de Belgische registers van de burgerlijke stand. Dat is niet verplicht, maar het is gemakkelijker om nadien uittreksels of afschriften van die akte op te vragen.

Laatste wilsbeschikking

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen bij de dienst burgerzaken in de laatste wilsbeschikking.

Orgaandonatie na overlijden

Als u sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat u zich registreert als donor bij de dienst burgerzaken.

Uittreksel strafregister

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene.

Wettelijk samenwonen

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend.