GAS

Sinds 13 mei 1999 voorziet de wetgever de mogelijkheid voor de gemeenten om de inbreuken op hun lokale politieverordening zelf te sanctioneren door middel van gemeentelijke administratieve sancties in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Wat zijn gemeentelijke administratieve sancties (GAS)?

Er zijn vier soorten sancties:

 • een administratieve geldboete van maximum € 350,00;
 • een al dan niet tijdelijke schorsing van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke intrekking van een vergunning;
 • een al dan niet tijdelijke sluiting van een inrichting.

Voor welke inbreuken?

Inbreuken op de algemene politieverordening. Voorbeelden van inbreuken zijn: lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, ...

Wie zijn de vaststellers?

De politie en de gemeenschapswacht.

Wie legt de sanctie op?

De administratieve geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar, de andere drie sancties behoren tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen.

Wat zijn de rechtsmiddelen?

 • Indienen verweerschrift binnen de 15 dagen;
 • als de boete mogelijks hoger zal zijn dan € 62,50: mondeling verhoor mogelijk;
 • inzage dossier;
 • recht op bijstand door advocaat;
 • beroep mogelijk bij de politierechtbank.

Wat met minderjarigen?

Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan minderjarigen vanaf 14 jaar. Verschillen zijn:

 • maximum € 175,00 geldboete;
 • de ouders zijn burgerrechtelijk aansprakelijk;
 • recht op pro deo raadsman voor de minderjarige;
 • verplicht bemiddelingsaanbod door de bemiddelingsambtenaar;
 • beroep bij de jeugdrechtbank.

Voor verdere vragen en/of inlichtingen kunt u terecht bij de sanctionerend ambtenaar.